NAŠE SLUŽBY

SLUŽBY NA POČKANIE


 • osvedčenie správnosti odpisu, fotokópie listiny – vidimácia
 • osvedčenie pravosti podpisu – legalizácia
 • vydávanie výpisov z Obchodného registra
 • spisovanie plnomocenstva a čestného vyhlásenia

PREVODY NEHNUTEĽNOSTÍ


 • spisovanie zmluvy o budúcej zmluve, kúpnej zmluvy, zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru, darovacej zmluvy, zámennej zmluvy ale aj zmluvy o zriadení alebo zrušení vecného bremena (napr. práva doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti, práva prechodu a prejazdu cez nehnuteľnosť)
 • spisovanie dohody o zrušení a vzájomnom vyporiadaní podielového spoluvlastníctva
 • osvedčovanie pravosti podpisu prevodcu na zmluve ako súkromnoprávnej listine
 • zriadenie notárskej úschovy kúpnej ceny
 • spisovanie návrhu na vklad a oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad
 • elektronické podávanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
 • zastupovanie v katastrálnom konaní

ZABEZPEČENIE POHĽADÁVOK


 • spisovanie zmluvy o pôžičke, zmluvy o zriadení záložného práva na hnuteľnú vec alebo nehnuteľnosť, ručiteľského vyhlásenia, zmluvy o prevzatí dlhu, zmluvy o postúpení pohľadávky, zmluvy o pristúpení k záväzku, dohody o uznaní záväzku, dohody o urovnaní
 • registrácia záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv
 • spisovanie návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností
 • elektronické podávanie návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností
 • spisovanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu

RODINNÉ A DEDIČSKÉ PRÁVO


 • spisovanie závetu, listiny o vydedení a odvolanie týchto právnych úkonov
 • registrácia závetu, listiny o vydedení a odvolania týchto právnych úkonov v Notárskom centrálnom registri závetov
 • spisovanie návrhu na prejednanie novoobjaveného dedičstva
 • spisovanie dohody o zúžení alebo rozšírení zákonom stanoveného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • spisovanie dohody o vyhradení vzniku bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva
 • spisovanie dohody o vzájomnom vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode manželstva alebo zrušení BSM počas trvania manželstva

OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI


 • založenie obchodnej spoločnosti (spoločenská zmluva, zakladateľská listina a ostatné dokumenty súvisiace so založením obchodnej spoločnosti, vrátane návrhu na zápis do Obchodného registra)
 • založenie družstva (osvedčenie priebehu ustanovujúcej schôdze družstva a príprava ostatných dokumentov súvisiacich so založením družstva, vrátane návrhu na zápis do Obchodného registra)
 • zmeny v obchodnej spoločnosti
 • zlúčenie obchodných spoločností
 • zmluva o prevode obchodného podielu
 • osvedčenie priebehu valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti
 • osvedčenie rozhodnutia jediného spoločníka
 • osvedčenie rozhodnutia jediného akcionára
 • vydávanie výpisov z Obchodného registra

OSVEDČOVACIA ČINNOSŤ


 • osvedčenie správnosti odpisu, fotokópie listiny – vidimácia
 • osvedčenie pravosti podpisu – legalizácia
 • osvedčenie vyhlásenia o vydržaní
 • osvedčenie o tom, že je niekto na žive
 • osvedčenie o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo
 • osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
 • osvedčenie o splnení podmienok pre zápis do Registra určených právnických osôb
 • osvedčenie o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom
 • osvedčenie iných právne významných skutočností (napr. osvedčenie priebehu deja, osvedčenie losovania a žrebovania a pod.)

NOTÁRSKE ÚSCHOVY


 • úschova peňazí
 • úschova listín (najmä závetov a listín o vydedení), s výnimkou listín, ktorých obsah notár nemôže posúdiť
 • úschova listinných cenných papierov

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA


 • registrácia oznámenia o dobrovoľnej dražbe v Notárskom centrálnom registri dobrovoľných dražieb
 • osvedčenie priebehu dobrovoľnej dražby
 • zriadenie notárskej úschovy výťažku dobrovoľnej dražby

PRÁVNE PORADENSTVO A ZASTUPOVANIE


 • poskytovanie právneho poradenstva
 • spisovanie iných listín, návrhov, podaní, žiadostí, vyhlásení, potvrdení, plnomocenstiev
 • zastupovanie v katastrálnom konaní
 • zastupovanie pred Obchodným registrom
 • zastupovanie v súvislosti so správou majetku fyzických a právnických osôb

ČINNOSŤ SÚDNEHO KOMISÁRA


 • prejednávanie dedičských vecí na základe poverenia vydaného príslušným okresným súdom

DOHODNITE SI S NAMI STRETNUTIE

Vyplňte kontaktný formulár a obratom sa s Vami dohodneme na konzultácii.

V prípade potreby je možné dohodnúť si stretnutie aj mimo notárskeho úradu,
na Vami zvolenom mieste.